logotyp

Uskutečněné akce 2015/2016

ZAHRADNÍ SLAVNOST  - PASOVÁNÍ
24. 6. se uskutečnila Zahradní slavnost - pasování předškoláčků

POHÁDKA ZE STARÉHO MLÝNA

14. 6. v úterý dopoledne děti z MŠ navštívily divadelní představení v naší tělocvičně ZŠ. Pro děti zde hrálo pohádku Divadélko pro školy z Hradce Králové s názvem POHÁDKA ZE STARÉHO MLÝNA.

POHÁDKOVÁ ZAHRADA

7. 6. dopoledne se konala pro děti na zahradě naší MŠ POHÁDKOVÁ ZAHRADA. 
Děti plnily úkoly u osmi stanovišť, za které dostávaly razítka a následně zdravě-dobrou dobrotu - Brumlíka.

VÝLET NA ZÁMEK MILOTICE
24. 5. dopoledne navštívily děti Mš zámek Milotice. V zámeckých komnatách se procházely v kostýmech princů a princezen za doprovodu hraběnky. Také měli tu čest si s hraběnkou zatančit a předvést ji šerm.

ŠKOLNÍ AKADEMIE
15. 5.se konala Školní akademie "Toulavá kamera".

JAK VÁLČILI HUSITÉ

6. 5. dopoledne děti z MŠ navštívily divadelní představení v ZŠ agentury Perštejni s názvem JAK VÁLČILI HUSITÉ.

DEN ZEMĚ
22. 4. dopoledne se všechny děti z MŠ zapojily do programu - "DEN ZEMĚ" . Při dopolední vycházce pozorovaly přírodu a hledaly co do ní nepatří.

MÍSTNÍ KNIHOVNA - BERUŠKY
22. 4. dopoledne navštívily děti MŠ ze třídy Berušek místní knihovnu v Sudoměřicích. Děti se zapojily do činností, které si pro ně připravila paní Podrazilová. Také se seznámily se světem knížek.

VÝCHOVNÝ KONCERT ZUŠ STRÁŽNICE
20. 4. dopoledne jely děti MŠ ze třídy Včeliček do Strážnice na výchovný koncert v ZUŠ Strážnice.

HUDEBNÍ POHÁDKA
19. 4. dopoledne přijela za dětmi do MŠ paní učitelka hudby L. Stehlíková s hudební pohádkou ,,O zvířátkách na našem dvoře". 

PLAVECKÝ VÝCVIK
14. 4. byl zahájen plavecký výcvik pro předškoláky MŠ.

SBĚRNÝ DVŮR
13. 4. dopoledne jsme s dětmi MŠ navštívili SBĚRNÝ DVŮR V SUDOMĚŘICÍCH.

MALÁ ČARODĚJNICE
17. 3. 2016 dopoledne jsme s dětmi MŠ odjeli do Strážnice do KD na pohádku - ,,MALÁ ČARODĚJNICE"

HOFFMANNOVO DIVADLO
9. 3. 2016 dopoledne přijelo za dětmi do MŠ Hoffmannovo divadlo z Uherského Hradiště s  pohádkou ,,KAŠPÁRKOVY POPLETENÉ POHÁDKY" 

Angličtina v MŠ 
23. 2. 2016
si děti ve Včeličkách vyzkoušely, jak probíhá v MŠ výuka angličtiny. S lektorkou JAZYKOVÉ ŠKOLY - GOLDWINGS s.r.o. z Hodonína si zahrály a seznámily se s některými anglickými slovíčky.

KARNEVAL
9. 2. 2016 dopoledne se pro děti MŠ uskutečnil KARNEVAL.
Děti si pořádně zatancovaly, plnily hravé úkoly, představily se nám ve svých maskách, přiťukly si dětským šampusem a nakonec si převzaly drobné odměny za jejich krásné masky. Tímto chceme poděkovat všem rodičům za přípravu masek pro své děti.

DIVADLO - POHÁDKY OD LENKY

2. 2. 2016 
dopoledne přijelo za dětmi do MŠ DIVADLO - POHÁDKY OD LENKY s pohádkami ČERVENÁ KARKULKA a PERNÍKOVÁ CHALOUPKA. Děti se po celou dobu zapojovaly do dějů pohádek a všechny zadané pokyny plnily velmi svědomitě.


VÝUKOVÝ PROGRAM - ZDRAVÍME SE
12. 1. 2016 
dopoledne se konal pro děti MŠ výukový program zaměřený na rozvoj sociálních kompetencí ze ŠKOLY SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ - ,,ZDRAVÍME SE". Děti si společně zazpívaly písničky. Během celého výukového programu se plnila láhev balonky za jejich správné odpovědi.

PLES ŠKOLY
9. 1. 2016 - se uskutečnil PLES ŠKOLY

TŘI KRÁLOVÉ - KOLEDOVÁNÍ
6. 1. 2016 proběhlo koledování dětí z obou tříd MŠ ,, My Tři králové jdeme k Vám; štěstí, zdraví vinšujeme Vám"


ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
18. 12. 2015
se konalo ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU. Vystoupily zde děti s vánočním pásmem z Mš, ZŠ a dramatického kroužku.Pro všechny byl připraven tradiční vánoční jarmark. Tímto všem děkujeme za zakoupení výrobků a příspěvkem pro děti z MŠ aZŠ. Z celého Vám děkujeme - kolektiv MŠ a ZŠ.

VÁNOČNÍ NADÍLKA
14. 12. 2015
byla pro děti připravena VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ

PEČENÍ A ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
8.12. - 11. 12. 2015
proběhlo ,, pečení a zdobení perníčků" v Beruškách i ve Včeličkách

MIKULÁŠ V MŠ
4. 12. 2015
se konala v obou třídách MŠ Mikulášská nadílka

ADVENTNÍ DÍLNIČKY MŠ +ZŠ
26. 11. 2015
byly pro všechny rodiče a děti připraveny tradiční Adventní dílny a prodej šperků.

vÁNOČNÍ FOCENÍ
24. 11. 2015
se konalo v MŠ Vánoční focení s ,,photoblanka"

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ
20. 11. 201520. 11. 2015 se konala pro děti z MŠ Logopedická depistáž.

Vyšetření dětí provedl Speciální pedagog - logoped paní Mgr. Alena Horáková ze Speciálně pedagog. centra, pobočka Hodonín, Masarykovo náměstí 27,  tel: 518 321 598

MÍSTNÍ KNIHOVNA - VČELIČKY
10. 11. 2015
dopoledne byly děti z MŠ ze třídy Včeliček navštívit místní knihovnu. Paní Podrazilová seznámila děti se světem knížek.

KERAMICKÉ DÍLNIČKY - VČELIČKY
3. 11. 2015
přijela za dětmi Mš do třídy Včeliček paní Marie Flašarová, která s dětmi vyráběla výrobky z keramické hlíny.

PODZIMNÍ DOSTAVENÍČKO
22. 10. 2015 se konalo v
 tělocvičně ZŠ ,,PODZIMNÍ DOSTAVENÍČKO"
Čekala na Vás výstava všech SKŘÍTKŮ PODZIMNÍČKŮ MŠ A ZŠ, tvořivé dílny pro děti i rodiče či prarodiče, ochutnávka pomazánek ze školní kuchyně, čaj nebo káva pro dobrou náladu a další aktivity.

PODZIMNÍČCI
19. 10. - 21. 10. 2015
pořádala naše pro děti -
,,PŘEHLÍDKU SKŘÍTKŮ PODZIMNÍČKŮ Z DOMÁCÍCH DÍLNIČEK"

DRAKIÁDA
13. 10. 2015
se uskutečnila tradiční Drakiáda i s ježečkem

LOUTKOVÉ DIVADLO LENKA
13. 10. 2015
navštívilo naši MŠ LOUTKOVÉ DIVADLO LENKA s pohádkou - DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

Nástěnka

Seznam přijatých žáků pod reg. čísly

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání naleznete v sekci ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOKUMENTY, ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
obrázek

Stanovy spolku "Rodiče dětem"

Milí rodiče,
nové stanovy spolku "Rodiče dětem" naleznete v sekci Základní škola-Dokumenty.

Projekt Cesta je cíl II.

Naše škola realizuje projekt Cesta je cíl II., reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020464 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -Šablony pro MŠ a ZŠ III.
Projekt je zaměřen na:

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – projektový den ve výuce

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve výuce
-osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ
-Hlavním cílem projektu je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován EU.
Mateřská škola oznamuje, že provoz mateřské školy začíná ve středu 1.9.2021. Provoz MŠ je od 6.15 hod. - 16.15 hod.
Děti v MŠ se netestují.
Při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech platí pro všechny povinnost zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem.

Úplata za předškolní vzdělávání

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Od 1.9.2021 dochází ke změně úplaty předškolního vzdělávání. Úplata od 1.9. 2021 činí 300,- Kč.

Čestné prohlášení o negativním testu

Milí rodiče. Ve webové aplikaci Bakaláři na titulní stránce účtu vašeho dítěte máte možnost si vytisknout čestné prohlášení o negativním testu vašeho dítěte - Potvrzení Covid. Čestné prohlášení má již předvyplněné jméno dítěte. Je důležité zajistit časový soulad testování a dodržet lhůtu 72 hodin od testování ve škole. Připomínáme, že naše škola se testuje pouze 1x týdně v pondělí.
Potvrzení o testování: škola vydává potvrzení o negativním výsledku testu pouze pro účely přijímacích zkoušek na střední školy. Potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. škola není povinna vydávat.

DEN MATEK-video

Video pro maminky k svátku najdete v aplikaci Teams, školní družina.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby do školské rady pro rok 2021-2023 se uskuteční ve dnech 11. 5.-12. 5. 2021 tajným hlasováním v systému Bakaláři. Oznámení o vyhlášení konání voleb do školské rady naleznete v sekci- Základní škola- Dokumenty- Oznámení o konání voleb do školské rady. Bližší informace obdrží zákonní zástupci prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za spolupráci.

Návrat dětí a žáků do škol od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení budou zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím e-mailu. Související dokumenty pro MŠ, ZŠ a ŠD naleznete v sekci Základní škola-dokumenty.

OBĚDY

Děti MŠ i žáci ZŠ mají nárok na odběr (s sebou) dotovaného obědu. V případě zájmu kontaktujte vedoucí ŠJ paní Baculíkovou. Tel. 518 335 224.

OCHRANNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Přijíždíte do ČR ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, musíte vyplnit příjezdový formulář a před cestou si u akreditované laboratoře nechat udělat RT-PCR test (nejvýše 72 hodin před cestou). Po příjezdu do ČR se podrobit nejdříve po 5 dnech RT-PCR testu v ČR. Do té doby musíte dodržovat samoizolaci (tj. máte omezený volný pohyb a nemůžete do zaměstnání). Na pracoviště smíte vstoupit, prokážete-li se zaměstnavateli: - písemným potvrzením akreditované laboratoře o výsledku testu provedeného před příjezdem – příjezd ze země se středním rizikem nákazy - negativním výsledkem RT-PCR testu provedeného v ČR – příjezd ze země s vysokým rizikem nákazy - negativním výsledem RT-PCR testu provedeného v ČR nejdříve po 5 dnech od vstupu na území ČR – příjezd ze země s velmi vysokým rizikem nákazy Tyto povinnosti nelze nahradit dobrovolnou izolací či karanténou. Pozor: uvedené platí i pro děti, žáky a studenty při návratu do školy..
Návrat dítěte do MŠ a ZŠ je možný po předložení výsledku negativního testu dle výše uvedeného nařízení. Celý text ochranného opatření a další související dokumenty naleznete v sekci Dokumenty ZŠ.

COVID-19

Vydané dokumenty MŠMT k organizaci školy, PES pro oblast školství a další související materiály s COVID-19 naleznete v sekci dokumenty.

CHARITA -fond SIDUS

Veřejná sbírka č. S-MHMP/1476620/2015.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 2.200,00 Kč

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY SE V PŮVODNÍM PODZIMNÍM TERMÍNU 2020 NEKONAJÍ. O NOVÉM TERMINU VÁS BUDEME INFORMOVAT.

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ je nutné dohodnout telefonicky. (Bezpečnostní a organizační opatření v souvislosti s COVID-19.)
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy