Uskutečněné akce 2015/2016

ZAHRADNÍ SLAVNOST  - PASOVÁNÍ
24. 6. se uskutečnila Zahradní slavnost - pasování předškoláčků

POHÁDKA ZE STARÉHO MLÝNA

14. 6. v úterý dopoledne děti z MŠ navštívily divadelní představení v naší tělocvičně ZŠ. Pro děti zde hrálo pohádku Divadélko pro školy z Hradce Králové s názvem POHÁDKA ZE STARÉHO MLÝNA.

POHÁDKOVÁ ZAHRADA

7. 6. dopoledne se konala pro děti na zahradě naší MŠ POHÁDKOVÁ ZAHRADA. 
Děti plnily úkoly u osmi stanovišť, za které dostávaly razítka a následně zdravě-dobrou dobrotu - Brumlíka.

VÝLET NA ZÁMEK MILOTICE
24. 5. dopoledne navštívily děti Mš zámek Milotice. V zámeckých komnatách se procházely v kostýmech princů a princezen za doprovodu hraběnky. Také měli tu čest si s hraběnkou zatančit a předvést ji šerm.

ŠKOLNÍ AKADEMIE
15. 5.se konala Školní akademie "Toulavá kamera".

JAK VÁLČILI HUSITÉ

6. 5. dopoledne děti z MŠ navštívily divadelní představení v ZŠ agentury Perštejni s názvem JAK VÁLČILI HUSITÉ.

DEN ZEMĚ
22. 4. dopoledne se všechny děti z MŠ zapojily do programu - "DEN ZEMĚ" . Při dopolední vycházce pozorovaly přírodu a hledaly co do ní nepatří.

MÍSTNÍ KNIHOVNA - BERUŠKY
22. 4. dopoledne navštívily děti MŠ ze třídy Berušek místní knihovnu v Sudoměřicích. Děti se zapojily do činností, které si pro ně připravila paní Podrazilová. Také se seznámily se světem knížek.

VÝCHOVNÝ KONCERT ZUŠ STRÁŽNICE
20. 4. dopoledne jely děti MŠ ze třídy Včeliček do Strážnice na výchovný koncert v ZUŠ Strážnice.

HUDEBNÍ POHÁDKA
19. 4. dopoledne přijela za dětmi do MŠ paní učitelka hudby L. Stehlíková s hudební pohádkou ,,O zvířátkách na našem dvoře". 

PLAVECKÝ VÝCVIK
14. 4. byl zahájen plavecký výcvik pro předškoláky MŠ.

SBĚRNÝ DVŮR
13. 4. dopoledne jsme s dětmi MŠ navštívili SBĚRNÝ DVŮR V SUDOMĚŘICÍCH.

MALÁ ČARODĚJNICE
17. 3. 2016 dopoledne jsme s dětmi MŠ odjeli do Strážnice do KD na pohádku - ,,MALÁ ČARODĚJNICE"

HOFFMANNOVO DIVADLO
9. 3. 2016 dopoledne přijelo za dětmi do MŠ Hoffmannovo divadlo z Uherského Hradiště s  pohádkou ,,KAŠPÁRKOVY POPLETENÉ POHÁDKY" 

Angličtina v MŠ 
23. 2. 2016
si děti ve Včeličkách vyzkoušely, jak probíhá v MŠ výuka angličtiny. S lektorkou JAZYKOVÉ ŠKOLY - GOLDWINGS s.r.o. z Hodonína si zahrály a seznámily se s některými anglickými slovíčky.

KARNEVAL
9. 2. 2016 dopoledne se pro děti MŠ uskutečnil KARNEVAL.
Děti si pořádně zatancovaly, plnily hravé úkoly, představily se nám ve svých maskách, přiťukly si dětským šampusem a nakonec si převzaly drobné odměny za jejich krásné masky. Tímto chceme poděkovat všem rodičům za přípravu masek pro své děti.

DIVADLO - POHÁDKY OD LENKY

2. 2. 2016 
dopoledne přijelo za dětmi do MŠ DIVADLO - POHÁDKY OD LENKY s pohádkami ČERVENÁ KARKULKA a PERNÍKOVÁ CHALOUPKA. Děti se po celou dobu zapojovaly do dějů pohádek a všechny zadané pokyny plnily velmi svědomitě.


VÝUKOVÝ PROGRAM - ZDRAVÍME SE
12. 1. 2016 
dopoledne se konal pro děti MŠ výukový program zaměřený na rozvoj sociálních kompetencí ze ŠKOLY SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ - ,,ZDRAVÍME SE". Děti si společně zazpívaly písničky. Během celého výukového programu se plnila láhev balonky za jejich správné odpovědi.

PLES ŠKOLY
9. 1. 2016 - se uskutečnil PLES ŠKOLY

TŘI KRÁLOVÉ - KOLEDOVÁNÍ
6. 1. 2016 proběhlo koledování dětí z obou tříd MŠ ,, My Tři králové jdeme k Vám; štěstí, zdraví vinšujeme Vám"


ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
18. 12. 2015
se konalo ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU. Vystoupily zde děti s vánočním pásmem z Mš, ZŠ a dramatického kroužku.Pro všechny byl připraven tradiční vánoční jarmark. Tímto všem děkujeme za zakoupení výrobků a příspěvkem pro děti z MŠ aZŠ. Z celého Vám děkujeme - kolektiv MŠ a ZŠ.

VÁNOČNÍ NADÍLKA
14. 12. 2015
byla pro děti připravena VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ

PEČENÍ A ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
8.12. - 11. 12. 2015
proběhlo ,, pečení a zdobení perníčků" v Beruškách i ve Včeličkách

MIKULÁŠ V MŠ
4. 12. 2015
se konala v obou třídách MŠ Mikulášská nadílka

ADVENTNÍ DÍLNIČKY MŠ +ZŠ
26. 11. 2015
byly pro všechny rodiče a děti připraveny tradiční Adventní dílny a prodej šperků.

vÁNOČNÍ FOCENÍ
24. 11. 2015
se konalo v MŠ Vánoční focení s ,,photoblanka"

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ
20. 11. 201520. 11. 2015 se konala pro děti z MŠ Logopedická depistáž.

Vyšetření dětí provedl Speciální pedagog - logoped paní Mgr. Alena Horáková ze Speciálně pedagog. centra, pobočka Hodonín, Masarykovo náměstí 27,  tel: 518 321 598

MÍSTNÍ KNIHOVNA - VČELIČKY
10. 11. 2015
dopoledne byly děti z MŠ ze třídy Včeliček navštívit místní knihovnu. Paní Podrazilová seznámila děti se světem knížek.

KERAMICKÉ DÍLNIČKY - VČELIČKY
3. 11. 2015
přijela za dětmi Mš do třídy Včeliček paní Marie Flašarová, která s dětmi vyráběla výrobky z keramické hlíny.

PODZIMNÍ DOSTAVENÍČKO
22. 10. 2015 se konalo v
 tělocvičně ZŠ ,,PODZIMNÍ DOSTAVENÍČKO"
Čekala na Vás výstava všech SKŘÍTKŮ PODZIMNÍČKŮ MŠ A ZŠ, tvořivé dílny pro děti i rodiče či prarodiče, ochutnávka pomazánek ze školní kuchyně, čaj nebo káva pro dobrou náladu a další aktivity.

PODZIMNÍČCI
19. 10. - 21. 10. 2015
pořádala naše pro děti -
,,PŘEHLÍDKU SKŘÍTKŮ PODZIMNÍČKŮ Z DOMÁCÍCH DÍLNIČEK"

DRAKIÁDA
13. 10. 2015
se uskutečnila tradiční Drakiáda i s ježečkem

LOUTKOVÉ DIVADLO LENKA
13. 10. 2015
navštívilo naši MŠ LOUTKOVÉ DIVADLO LENKA s pohádkou - DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

Nástěnka

KRIZOVÉ OPATŘENÍ

Vážení rodiče (zákonní zástupci),
vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení. Pro žáky bude platit povinnost distančního vzdělávání. Školní družina nebude v provozu.
Celé znění Usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 naleznete v sekci ZŠ-Dokumenty

Informace pro rodiče (zákonné zástupce)

Na základě doporučení MŠMT ředitelství školy přijalo hygienická opatření na začátku školního roku 2020/2021 a tímto Vás informuje:
1. Zákonní zástupci vstupují do budovy jen z nezbytných důvodů a po schválení pracovníkem školy.
2. Při vstupu do vnitřních prostor školy budou mít roušku, která zakrývá dýchací cesty, a provedou dezinfekci rukou. Jednání proběhnou dle pokynů zaměstnanců školy.
3. Vstup do šaten školy není povolen.
4. V souvislosti s COVID-19 bude škola postupovat dle aktuálních Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, dále dle MANUÁLU pro PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/ 2021 vydaným MŠMT a dle platných DOPORUČENÍ PRO ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ A PRÁCI SE VZDĚLÁVACÍM OBSAHEM VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021. Škola bude situaci sledovat a dle aktuální situace Vás informovat.

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy