logotyp

Připravujeme

Školení požární ochrany 2. ročník

Dne 12. 10. 2021 se uskuteční školení požrní ochrany pro žáky 2. ročníku.

Školení požární ochrany 1. ročník

Dne  11. 10. 2021 se uskuteční školení požární ochrany pro žáky 1. ročníku.

Muzeum ropy 5. ročník

Žáci 5. ročníku pojedou do Muzea ropy v Hodoníně. ...
Více informací

Informace k zahájení nového školního roku 2021/2022  a k testování žáků ZŠ

Vážení rodiče a milí žáci,

všechny  Vás na prahu nového školního roku 2021/2022 zdravím a předkládám Vám aktuální informace  k zahájení nového školního roku, které vycházejí z místních podmínek a ze Souboru  doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021-2022 vzhledem ke COVID-19 provoz a testování (dále také  „manuálu“).

1. ročník

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 se pro žáky 1. ročníku  a jejich rodiče uskuteční ve středu 1. září 2021 v 8:30 hodin v 1. třídě Základní školy  a Mateřské školy Sudoměřice. S sebou si přineste přezůvky pro děti  a aktovku.  Při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech  platí pro všechny (mimo stanovené výjimky) povinnost zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem.  Po usazení do lavic si žáci ochranu úst sundají.

2., 3., 4. a 5. ročník

Žáci 2., 3., 4. a 5. ročníku zahájí školní rok  v 8.15 hodin ve svých třídách. Po příchodu  do tříd proběhne  preventivní testování žáků. Všichni žáci si s sebou přinesou přezůvky a žáci 3., 4. a 5. ročníku také  klíček od šatní skříňky. Předpokládaný čas odchodu žáků ze školy domů je v 9.00 hodin.

Provoz ŠD a stravování

Školní družina bude v provozu od  2. 9. 2021. Zahájení stravování ve školní jídelně pro žáky ZŠ taktéž od 2. 9. 2021. 

 

Společné slavnostní zahájení školního roku se z důvodu prací v tělocvičně a na školní zahradě neuskuteční. Děkujeme za pochopení.

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. 518 335 255.

 

   Všem přeji úspěšný a klidný školní rok 2021/2022.

    Mgr. Hana Veselá, ředitelka školy

                                                                            

 

Informace k preventivnímu screeningovému testování:

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první a druhý den školního vyučování. První testování proběhne dne 1. září pro žáky 2., 3., 4. a 5. ročníku, dne 2. září budou testováni žáci    1. ročníku, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září (s výjimkou pravidel plynoucích v případě pozitivního testu, které jsou účinné do konce doby platnosti pravidel pro pozitivní testy, více v mimořádném opatření k preventivnímu testování).

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

 

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).

 

Více o pravidlech a podmínkách preventivního testování naleznete v „manuálu“ MŠMT na webových stránkách školy   v sekci- základní škola- dokumenty.

Nástěnka

Jmenování ředitele
Od 1.8.2022 byla jmenována na funkci ředitele ZŠ a MŠ Sudoměřice paní Mgr. Michaela Janečková

Konkurz na ředitele/ředitelku školy

Starosta obce Sudoměřice ve smyslu § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky. Více naleznete v sekci ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOKUMENTY.

Stanovy spolku "Rodiče dětem"

Milí rodiče,
nové stanovy spolku "Rodiče dětem" naleznete v sekci Základní škola-Dokumenty.

Projekt Cesta je cíl II.

Naše škola realizuje projekt Cesta je cíl II., reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020464 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -Šablony pro MŠ a ZŠ III.
Projekt je zaměřen na:

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – projektový den ve výuce

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve výuce
-osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ
-Hlavním cílem projektu je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován EU.
Mateřská škola oznamuje, že provoz mateřské školy začíná ve čtvrtek 1.9.2022. Provoz MŠ je od 6.15 hod. - 16.15 hod.

Úplata za předškolní vzdělávání

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Úplata od 1.9. 2022 činí 300,- Kč.

DEN MATEK-video

Video pro maminky k svátku najdete v aplikaci Teams, školní družina.

Návrat dětí a žáků do škol od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení budou zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím e-mailu. Související dokumenty pro MŠ, ZŠ a ŠD naleznete v sekci Základní škola-dokumenty.

OBĚDY

Děti MŠ i žáci ZŠ mají nárok na odběr (s sebou) dotovaného obědu. V případě zájmu kontaktujte vedoucí ŠJ paní Baculíkovou. Tel. 518 335 224.

CHARITA -fond SIDUS

Veřejná sbírka č. S-MHMP/1476620/2015.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 2.200,00 Kč

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ je nutné dohodnout telefonicky. (Bezpečnostní a organizační opatření v souvislosti s COVID-19.)
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy