logotyp

Připravujeme

Schůzka rodičů
Ve středu 15.9. 2021 proběhnou schůzky rodičů z důvodů epidemiologických opatření v každé třídě samostatně. 
Ve třídě Berušek začíná schůzka v 15.30 hod. 
Ve třídě Včeliček začíná schůzka v 16.15 hod.


Informace k zahájení školního roku 2021/2022
Vážení rodiče,
chtěli bychom Vám  sdělit aktuální informace  k zahájení nového školního roku, které vycházejí z místních podmínek a ze Souboru  doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021-2022 vzhledem ke COVID-19 provoz a testování (dále také  „manuálu“).
Z tohoto "Manuálu" vyplývá:
  • děti se v MŠ nemají povinnost testovat
  • do MŠ mají povolen vstup pouze zdravé osoby (děti) bez infekčního onemocnění, kašle, rýmy...
  • podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.
  •  Každá osoba (děti starší 7 let, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Děti, které nezahájily povinnou školní docházku, nemusí na žádném místě nosit roušku. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu 
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest . Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).
  • Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.                                                                                                  "Manuál MŠMT" naleznete v sekci dokumenty.ČERVEN

V úterý 22. června 2021
navštíví naši MŠ didaktické divadlo "Abraka muzika" s příběhem "Pohádkový vandr". Divadelní představení se uskuteční během dopoledne v čase od 10.30hod. Vstupné na představení nevybíráme.Vstupné je hrazeno z projektu MAS.

17.června 2021
přijede do naší MŠ divadlo "Hvězdička" s pohádkou "Krtek a rytíř". Jelikož představení bude začínat již v 8.30hod. přiveďte děti do MŠ nejpozději do 7.45hod.,aby se děti stihly ještě nasvačit. Na vstupné vybíráme 50,- Kč.

MINIŠKOLIČKA
 
Ve středu 9. června 2021 od 15 hod. do 16 hod. se uskuteční v naší MŠ MINIŠKOLIČKA pro nově přijaté děti na školní rok 2021/2022. Sejdeme se na zahradě MŠ, kde bude pro děti připraven bohatý program. 

V úterý 1.června 2021
Se pro všechny děti MŠ uskuteční k příležitosti MDD "Cesta za pokladem" s úkoly a hledáním pokladu.

KVĚTEN 
Z důvodu nepříznivého počasí, které bylo v předešlých dnech a špatné přístupové cestě k rybníku "Vanďurák" se akce DEN S RYBÁŘI ruší a přesouvá na čtvrtek 3. června 2021. 

Ve čtvrtek 27. května
2021
se bude pro všechny děti z MŠ konat Den s rybáři u rybníku "Vanďurák". V tento den přiveďte děti do MŠ do 8.00 hod.,protože v 8.30 již budeme odcházet ze školky. Děti si přinesou na cestu batůžek s pitím ( ne fruko), pláštěnkou. Svačinku dostanou děti u rybníka. Před vycházkou je vhodné děti už z domova natřít ochranným repelentem proti klíšťatům,popř. jej podepsaný dejte dětem do skříňky. Děti by měly být oblečeny do sportovního oblečení a mít kšiltovku proti slunci. Akce se bude konat jen za příznivého počasí. 

V pondělí 24. května 2021

se všechny děti předškoláci zúčastní promítání Kina Alex 3D. Promítání bude začínat v 9.00hod. v ZŠ.
Děti shlédnou film TAJEMNÉ SVĚTY POD HLADINOU 3D
za použití 3D brýlí budou děti sledovat úchvatnou hru barev korálů různých druhů. Pozorovat, jak kolem plavou želvy a pátrající po potravě. Nahlédneme do bezčetných jeskyní a puklin, které slouží jako útočiště hejnům pestrobarevných ryb. Necháme se okouzlit dechberoucí rozmanitostí života v korálových útesech a v moři.
Peníze na vstupné nevybíráme. Kino uhradí Spolek rodiče Dětem.


Ve středu 19. května 2021
V dopoledních hodinách proběhne fotografování dětí na skupinové fotografie tříd a děti předškoláci se budou fotit na tablo. Cena za skupinovou fotografii je 30,- Kč. Informace o cenách fotografií na tablo Vám sdělí paní učitelky ve třídě  Včeliček.


KVĚTEN
Oznamujeme, že s účinností od pondělí 10.5.2021 bude mateřská škola otevřena pro všechny děti bez povinnosti testování. Do mateřské školy k presenčnímu vzdělávání mohou docházet pouze děti zdravé bez příznaků onemocnění (zvýšená teplota, kašel, zažívací obtíže, rýma ,ucpaný nos, bolest svalů a kloubů, zvracení, bolest břicha, průjem). Děti v prostorách a areálu MŠ nemusí nosit roušku.
Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.15 hod. 
Pokud děti nenastoupí, prosíme o omluvení dítěte vedoucí stavování do pátku do 14.30 hod. 
na telefon 518 335 224.  
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás a Vaše děti.
S pozdravem kolektiv MŠBŘEZEN


Vážení rodiče,

ředitelství ZŠ a MŠ Sudoměřice oznamuje, že na základě usnesení vlády ČR ze dne 26.2.2021 o přijetí krizového opatření č. 200 se nad rámec dosavadních opatření od pondělí 1.3.2021  zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole.

Po dobu uzavření MŠ vám budeme každý týden zasílat na Váš e‑mail podklady pro distanční výuku, která je pro předškoláky povinná. Prosíme Vás proto o spolupráci a o přinesení vyplněných pracovních listů po znovuotevření MŠ. Budeme rádi i za zpětnou vazbu, jak se dětem daří úkoly plnit, můžete zasílat i fotografie dětí při plnění úkolů, obrázky atd., a to na e‑mailovou adresu:  mssudomerice@seznam.cz. Pokud se stane, že dítě onemocní a nebude moci plnit zadané úkoly, je potřeba dítě omluvit e-mailem. Po otevření MŠ napíšete omluvenku písemně.

Mladším dětem budou též zasílány materiály pro distanční výuku, ale jejich plnění není povinné. Náměty, které Vám budeme pro Vaše děti zasílat, jsou zaměřeny na rozvoj jejich vědomostí a jejich osobnosti. Při plnění úkolů prosím nešetřete chválou.

 

Těšíme se na spolupráci a přejeme Vám pevné zdraví.


Odkazy na webové stránky, které můžete využít:
http://www.predskolaci.cz/
http://www.decko.cz/
http://www.pinterest.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

Nástěnka

Schůzka rodičů MŠ
Mateřská škola oznamuje, že ve středu 15.9. 2021 proběhnou schůzky rodičů z důvodů epidemiologických opatření v každé třídě samostatně.
Ve třídě Berušek začíná schůzka v 15.30 hod.
Ve třídě Včeliček začíná schůzka v 16.15 hod.

Provoz ZŠ a ŠD od 13. 9. 2021

Milí rodiče,
tímto Vám oznamuji, že Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č.j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN končí k 10. 9.2021. Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. I nadále platí v souladu se Souborem doporučení pro školy a školská zařízeních ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 provoz a testování povinnost ochrany dýchacích cest ve společných prostorech.

Třídní schůzky-ZŠ

Milí rodiče,
v úterý 14. 9. 2021 v 15.30 hodin se uskuteční společné informativní schůzky ve třídách s třídními učitelkami.

Projekt Cesta je cíl II.

Naše škola realizuje projekt Cesta je cíl II., reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020464 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III.
Projekt je zaměřen na:

 personální podporu – školní asistent
 rozvojové aktivity – projektový den ve výuce

 personální podporu – školní asistent
 rozvojové aktivity – doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve výuce
 osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ
 Hlavním cílem projektu je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován EU.
Mateřská škola oznamuje, že provoz mateřské školy začíná ve středu 1.9.2021. Provoz MŠ je od 6.15 hod. - 16.15hod.
Děti v MŠ se netestují.
Při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech platí pro všechny povinnost zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem.

Úplata za předškolní vzdělávání

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Od 1.9.2021 dochází ke změně úplaty předškolního vzdělávání. Úplata od 1.9. 2021 činí 300,- Kč.

Čestné prohlášení o negativním testu

Milí rodiče. Ve webové aplikaci Bakaláři na titulní stránce účtu vašeho dítěte máte možnost si vytisknout čestné prohlášení o negativním testu vašeho dítěte - Potvrzení Covid. Čestné prohlášení má již předvyplněné jméno dítěte. Je důležité zajistit časový soulad testování a dodržet lhůtu 72 hodin od testování ve škole. Připomínáme, že naše škola se testuje pouze 1x týdně v pondělí.
Potvrzení o testování: škola vydává potvrzení o negativním výsledku testu pouze pro účely přijímacích zkoušek na střední školy. Potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. škola není povinna vydávat.

DEN MATEK-video

Video pro maminky k svátku najdete v aplikaci Teams, školní družina.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby do školské rady pro rok 2021-2023 se uskuteční ve dnech 11. 5.-12. 5. 2021 tajným hlasováním v systému Bakaláři. Oznámení o vyhlášení konání voleb do školské rady naleznete v sekci- Základní škola- Dokumenty- Oznámení o konání voleb do školské rady. Bližší informace obdrží zákonní zástupci prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za spolupráci.

Návrat dětí a žáků do škol od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení budou zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím e-mailu. Související dokumenty pro MŠ, ZŠ a ŠD naleznete v sekci Základní škola-dokumenty.

OBĚDY

Děti MŠ i žáci ZŠ mají nárok na odběr (s sebou) dotovaného obědu. V případě zájmu kontaktujte vedoucí ŠJ paní Baculíkovou. Tel. 518 335 224.

OCHRANNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Přijíždíte do ČR ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, musíte vyplnit příjezdový formulář a před cestou si u akreditované laboratoře nechat udělat RT-PCR test (nejvýše 72 hodin před cestou). Po příjezdu do ČR se podrobit nejdříve po 5 dnech RT-PCR testu v ČR. Do té doby musíte dodržovat samoizolaci (tj. máte omezený volný pohyb a nemůžete do zaměstnání). Na pracoviště smíte vstoupit, prokážete-li se zaměstnavateli: - písemným potvrzením akreditované laboratoře o výsledku testu provedeného před příjezdem – příjezd ze země se středním rizikem nákazy - negativním výsledkem RT-PCR testu provedeného v ČR – příjezd ze země s vysokým rizikem nákazy - negativním výsledem RT-PCR testu provedeného v ČR nejdříve po 5 dnech od vstupu na území ČR – příjezd ze země s velmi vysokým rizikem nákazy Tyto povinnosti nelze nahradit dobrovolnou izolací či karanténou. Pozor: uvedené platí i pro děti, žáky a studenty při návratu do školy..
Návrat dítěte do MŠ a ZŠ je možný po předložení výsledku negativního testu dle výše uvedeného nařízení. Celý text ochranného opatření a další související dokumenty naleznete v sekci Dokumenty ZŠ.

COVID-19

Vydané dokumenty MŠMT k organizaci školy, PES pro oblast školství a další související materiály s COVID-19 naleznete v sekci dokumenty.

CHARITA -fond SIDUS

Veřejná sbírka č. S-MHMP/1476620/2015.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 2.200,00 Kč

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY SE V PŮVODNÍM PODZIMNÍM TERMÍNU 2020 NEKONAJÍ. O NOVÉM TERMINU VÁS BUDEME INFORMOVAT.

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ je nutné dohodnout telefonicky. (Bezpečnostní a organizační opatření v souvislosti s COVID-19.)
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy