logotyp

Uskutečněné akce 2021/2022

Beseda s knihovnicí 14.12.2021

Beseda s knihovnicí 14.12.2021Dne 13. října proběhly besedy s knihovnicí ve 4. a 5. ročníku na téma „Fantazijní literatura“. Paní Monika Podrazilová pro děti připravila také čtenářskou soutěž, jejíž vyhodnocení proběhne 14. 12. 2021. Za spolupráci moc děkujeme.

Školení první pomoci a požární ochrany

Školení první pomoci a požární ochranyAsi nejsilnějším zážitkem tohoto čtvrtletí bylo školení požární ochrany a první pomoci, které s každou třídou v časové dotaci 4 vyučovacích hodin absolvovala paní Monika Vajčnerová. Ta velmi působivě a názorně děti seznámila se základy požární ochrany, se způsoby ošetření zranění a také se zacházením s hasicím přístrojem. Žáci měli možnost vyzkoušet dýchání z úst do úst na připravené figuríně. Vyzkoušeli si také práci s opravdovým defibrilátorem. Děti byly vtaženy do důležitosti poskytování první pomoci a pochopily, že nemusí nutně být lékaři nebo záchranáři, aby jednoduchým úkonem jakým je třeba záklon hlavy dokázali zachránit život nebo zabránit dalšímu zhoršování zdravotního stavu.

Exkurze do Muzea ropy

Exkurze do Muzea ropyDne 15. října se vydal 5. ročník na exkurzi do Muzeum ropy v Hodoníně. V rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, předmět Přírodověda si žáci rozšířili nové poznatky o ropě, její těžbě, zpracování apod. Muzeum ropy je tvořeno vnitřní expozicí a venkovním Technologickým parkem v okolí muzea. Vnitřní expozice mapuje geologické, historické a technologické aspekty spojené s dobýváním a zpracováním ropy na Hodonínsku, kde se ropa a zemní plyn těží již více než sto let. Žáci zde viděli stroje a nástroje používané k dobývání a zpracování černého zlata, ukázky hornin, minerálů, fosilií a také modely vrtných věží a soustav. Součástí venkovního Technologického parku jsou nepřehlédnutelná čerpadla na ropu tzv. kozlíky, produkční kříže, kompresory, separátory či vrtná dláta. Venkovní expozice je nově rozšířena o Geopark hornin vídeňské pánve, naučný okruh mapující základní typy hornin, které se nacházejí v podloží hraničního regionu, a to včetně paleontologických záznamů.

Strašidlácký den

Strašidlácký denV úterý 26. října naši školu navštívilo spoustu strašidel a pohádkových bytostí. V tematicky zaměřeném „Strašidláckém dni“ se žáci v přestrojení učili zejména hravou a zážitkovou formou. Atmosféru tohoto dne dotvářela patřičná výzdoba a také kostýmy paní učitelek. Všichni jsme si tento celý den moc užili.

Dopravní výchova

Dopravní výchovaV pátek 12. listopadu absolvovali žáci 4. ročníku praktickou část Dopravní výchovy – jízdu na kole. Po teoretické části, kterou absolvovali ve škole, jezdili na jízdních kolech na dopravní hřiště při ZŠ Vančurova v Hodoníně pod vedením Městské policie v Hodoníně. Žáci tak využili své znalosti a vědomosti v praxi a neodradilo je ani zatažené a sychravé počasí. Dětem se dařilo opravdu dobře a dopoledne v sedlech kol si náležitě užily.

Slavnost slabikáře – 1. ročník

Slavnost slabikáře – 1. ročníkPoslední listopadový den jsme v 1. třídě prožívali Slavnost slabikáře. Dopluli jsme na ostrov Čtenářů a kapitán Finn nám poslal dopis, ve kterém jsme se dozvěděli, že se zde nachází poklad. Vydali jsme se ho tedy hledat. Abychom mohli poskládat plán cesty k pokladu, museli jsme nejprve prokázat čtenářskou zdatnost v pěti zkouškách. Za splnění jednotlivých úkolů jsme dostávali části plánu, podle kterého jsme se pak vydali. A objevili jsme poklad – naše nové slabikáře. Pan starosta nás pak pasoval na čtenáře slabikáře.

Nástěnka

Jmenování ředitele
Od 1.8.2022 byla jmenována na funkci ředitele ZŠ a MŠ Sudoměřice paní Mgr. Michaela Janečková

Konkurz na ředitele/ředitelku školy

Starosta obce Sudoměřice ve smyslu § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky. Více naleznete v sekci ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOKUMENTY.

Stanovy spolku "Rodiče dětem"

Milí rodiče,
nové stanovy spolku "Rodiče dětem" naleznete v sekci Základní škola-Dokumenty.

Projekt Cesta je cíl II.

Naše škola realizuje projekt Cesta je cíl II., reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020464 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -Šablony pro MŠ a ZŠ III.
Projekt je zaměřen na:

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – projektový den ve výuce

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve výuce
-osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ
-Hlavním cílem projektu je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován EU.
Mateřská škola oznamuje, že provoz mateřské školy začíná ve čtvrtek 1.9.2022. Provoz MŠ je od 6.15 hod. - 16.15 hod.

Úplata za předškolní vzdělávání

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Úplata od 1.9. 2022 činí 300,- Kč.

DEN MATEK-video

Video pro maminky k svátku najdete v aplikaci Teams, školní družina.

Návrat dětí a žáků do škol od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení budou zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím e-mailu. Související dokumenty pro MŠ, ZŠ a ŠD naleznete v sekci Základní škola-dokumenty.

OBĚDY

Děti MŠ i žáci ZŠ mají nárok na odběr (s sebou) dotovaného obědu. V případě zájmu kontaktujte vedoucí ŠJ paní Baculíkovou. Tel. 518 335 224.

CHARITA -fond SIDUS

Veřejná sbírka č. S-MHMP/1476620/2015.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 2.200,00 Kč

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ je nutné dohodnout telefonicky. (Bezpečnostní a organizační opatření v souvislosti s COVID-19.)
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy